brass padlock on brown metal fence

Zásady ochrany vašich osobných údajov

Robíme všetko preto, aby ste sa pri návšteve stránky www.lifewith.ms (ďalej len “stránka”) citili bezpečne a presne rozumeli, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi.

🔍 Na tejto stránke sa dočítate

  • kto je správca osobných údajov a priamy kontakt v prípade potreby
  • aké osobné údaje, prečo a ako spracovávame
  • aké sú vaše práva s osobnými údajmi a cookies

Kto je správca osobných údajov

Akékoľvek spracovanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkou stránky sa uskutočňuje v súlade s nariadením GDPR a ostatnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov, pričom jednotlivé spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa realizujú s dôrazom na bezpečnosť údajov, transparentnosť spracovania a v súlade so všetkými právami dotknutých osôb. 

  • Správca: Juraj Jonek, súkromná osoba 
  • Adresa: Vidlák 721, Praha – Hostavice, 198 00, Česká republika
  • E-mail: juraj@lifewith.ms

Aké osobné údaje zbierame

Termín „osobné údaje“ zahŕňa všetky informácie, ktoré zadávate na stránke a ktoré umožňujú osobnú identifikáciu. Osobné údaje vzhľadom na charakter stránky spracovávame iba v nevyhnutnom rozsahu. Tieto údaje môžu zahŕňať vaše meno a e-mailovú adresu. Žiadny ďalší údaj od vás nepožadujeme.

Ako osobné údaje používame

Všetky nami zaznamenané osobné údaje budú považované za dôverné a môžu byť použité v nasledujúcich situáciách.

Zasielanie newsletterov

Ak nám k tomu poskytnete súhlas, uchovávame si vašu e-mailovú adresu za účelom posielania newsletteru s novým obsahom na stránke alebo iným marketingovým obsahom. Robíme to preto, aby sme k vám dostali pravidelne náš obsah a z času na čas sa vám pripomenuli s novými inšpiráciami. Zasielanie newsletteru a tým pádom aj spracovanie osobných údajov pre tento účel viete veľmi jednoducho odvolať tým, že v doručenom e-maile na konci kliknete na „Odhlásiť sa“ z odberu. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu zasielanie newsletterov ukončíme, všetky osobné údaje získané pre tento účel bezodkladne vymažeme. 

Odosielanie správ cez kontaktný formulár

Na základe nášho oprávneného záujmu uchovávame vaše meno a e-mailovú adresu za účelom odoslania správy cez kontaktný formulár uvedený na stránke. Cez kontaktný formulár sa môžete opýtať akékoľvek otázky, prípadne nám zanechať odkaz alebo spätnú väzbu. Takéto správy sú vždy privátne a ich obsah nezverejňujeme. Osobné údaje v tomto prípade uchovávame po dobu trvania nášho oprávneného záujmu. Oprávnený záujem spočíva v záujme Správcu efektívne reagovať na otázky dotknutých osôb, príp. reagovať na odkaz alebo spätnú väzbu. Vzhľadom na to, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa, dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: 

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo 
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Komu osobné údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nikde nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme iným subjektom s výnimkou externého spracovania našimi technologickými partnermi, ktorí ich spracovávajú pre nás. Bez nich by sme nedokázali prevádzkovať stránku a ani s vami komunikovať. Medzi týchto partnerov momentálne patria:

  • WebSupport s.r.o. – poskytovateľ hostingu pre stránku a administrácia e-mailov
  • MailChimp – poskytovateľ služby pre odosielanie newsletterov

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ aktívne neprenášame. Niektorí naši technologickí partneri, s ktorými spolupracujeme však takéto prenosy realizujú z podstaty svojej lokality a polohy svojich dátových centier. Nemusíte sa však ničoho obávať, ide o čisto technickú záležitosť. Naši partneri nemajú žiadny záujem s vašimi osobnými údajmi pracovať. Bližšie informácie nájdete na našej stránke o pravidlách používania cookies.

Ako dlho údaje uchovávame

V prípade, že si od vás vypýtame vaše osobné údaje kdekoľvek na stránke, budeme vás priamo žiadať o súhlas s ich spracovaním. Vaše osobné údaje budú uchované až do momentu, kým nám daný súhlas nezrušíte. Ako návštevník stránky máte kedykoľvek možnosť zrušiť svoj súhlas bez udania dôvodu a to priamym kontaktovaním správcu.

Aké sú vaše práva

Na základe toho, že spracovávame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva a je dobré, aby ste o nich vedeli. Patrí medzi ne napríklad právo na prístup k údajom, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov (v prípade, že je právnym základom spracovania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami) a právo namietať (toto právo sa týka prípadov, keď je právnym základom spracovania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa). V prípade, že sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na právnom základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať. 

Detaily o jednotlivých právach nájdete na stránke o všeobecných nariadeniach o ochrane osobných údajov. V prípade, ak si uplatníte niektoré z týchto práv, budeme vás o vybavení vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa, kedy ste takúto žiadosť doručili správcovi. Odhlásenie z newslettra sa týmto neriadi a prebehne okamžite, keď odhlásenie potvrdíte.

Podávanie sťažností

V prípade, ak si myslíte, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán – Úřad pro ochranu osobních údajů v Českej republike. Dôvod, prečo nie na Slovensku je ten, že správca, je registrovaným subjektom v Českej republike.

Dodatok

Vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť naše zásady ochrany osobných údajov. Budeme tak robiť vždy v prípade, že dôjde k zmene rozsahu osobných údajov alebo k zaradeniu nového dodávateľa, ktorý získa čo i len technický prístup k vašim osobným údajom. Takéto zmeny sa prejavia ihneď po ich zverejnení na stránke.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese zodpovednej osoby. Rovnako uvítame spätnú väzbu na naše Zásady ochrany osobných údajov.

lifewith.MS